REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Concurs - castiga un Pegas Partizan"

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Concurs - castiga un Pegas Partizan" denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre SC Atelierele Pegas SRL SRL cu sediul in BUCURESTI, Strada Icoanei 78bis, Sector 2, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11692/2011, Cod fiscal nr. RO 29164443, reprezentata prin Andrei Botescu - Administrator, denumita continuare "Organizator". Campania se desfasoara in beneficiul Atelierele Pegas cu sediul in Strada Icoanei 78bis, Sector 2, inregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/11692/2011, Cod fiscal nr. RO 29164443, cont RO75BTRL04101202K06969XX (RON) | RO50BTRL04104202K06969XX (EUR) Banca Transilvania, Numar Registrul Comertului: j40/11692/2011

1.3. Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe pagina de site-ul aperider.com, intitulat "Concurs - castiga un Pegas Partizan. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

1.4 Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania va incepe la data de 01 Septembrie 2018, ora 18.00 si se va incheia pe 01 Octombrie 2018, ora 23.59.

2.2. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator site-ului aperider.com , intitulat "Concurs - castiga un Pegas Partizan", in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3. Drept de participare

3.1. Pot participa la Campanie doar persoanele fizice cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 07 septembrie 2018, cu domiciliul /resedinta in Romania (denumite in continuare "Participanti").

3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I si afinii acestora.

3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acesteia.

3.4. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acceptul expres liber exprimat al castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator, pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia Bicicletele Pegas, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a leza imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru participanti.

3.5. In cazul in care un castigator este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire al premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 4. Mecanica promotionala

4.1. Pentru a fi inscrisi la prezentul Concurs, participantii trebuie sa:

  • sa creeze un cont unic activ pe aplicatia Ape Rider si sa il activeze platind taxa de inrolare aferenta de 20lei intre 07.09.2018 si 1.10.2018;

4.2 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.

4.3 Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra datelor electronice inscrise in concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii datelor electronice in acest concurs.

4.4 Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate fiecarui participant.

4.5 Un participant poate castiga maxim 1 premiu pe toata durata Campaniei, indiferent de numarul de inscrieri pe care le are in concurs. In cazul in care un utilizator se inscrie de mai multe ori, se va lua in calcul numai prima inscriere.

4.6 Identificarea ca fiind unic se va face dupa, nume, numar de telefon, adresa de e-mail.

4.7 Prin inscrierea datelor la concurs, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care numele inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata.

ART. 5 Tragerea la sorti publicitara

5.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului se va efectua in termen de maxim 14 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei.

5.2. In cadrul tragerii la sorti publicitare se vor extrage un castigator pentru un premiu ce consta intr-o bicicleta Pegas Partizan.

5.3 Tragerea la sorti publicitara in aceasta Campanie se va realiza prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date constituite in baza participarii la Campanie ce contine nume, e-mail si numar de telefon.

ART. 6 Conditii de validare

6.1 Pentru ca un consumator participant in Campanie sa fie validat ca si castigator acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
  • sa poata sa fie contactat in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator pentru revendicarea premiului;
  • in momentul contactarii telefonice sa declare nume, prenume, data nasterii si adresa completa;

6.2 In cazul in care participantul declarat castigator nu respecta conditiile stabilite in cadrul prezentului articol, aceasta va fi descalificat.

6.3 Se va face o noua extragere aleatorie in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului acestia nu pot lua legatura cu participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament.

6.4 Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 30 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 7. Premiile

7.1 Premiile oferit in aceasta campanie sunt:

- o bicicleta Pegas model: Partizan in valoare de: 4900 ron

7.2. Premiul se va expedia in termen de 90 de zile lucratoare de la validarea acestuia printr-o firma de curierat selectata de catre organizator sau prin ridicare de la unul dintre showroomurile Pegas. Organizatorul nu isi asuma reponsabilitate pentru situatiile in care independent de vointa Organizatorului, castigatorul nu poate revendica premiul in perioada de Revendicare.

7.3 Premiul este atribuit conform cu mecanismul descris la Art. 4 si va fi predat numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.

7.4 Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor constand in bunuri si/sau servicii sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

7.5 Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorul nu va efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.

7.6 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea caştigatorului in posesia premiului.

7.7 Riscul livrarii pana la predare si obligatia de respectare a termenelor apartin Organizatorului care va depune toate diligentele pentru indeplinirea obligatiilor asumate de catre compania de curierat.

7.8 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea premiului oferit.

7.9 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiului acordat in aceasta Campanie Promotionala. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste produsul respectiv.

7.10 Premiul acordat in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acel premiu nerevendicat, ori necastigat, ori invalidat, ori care nu s-a putut livra din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai este datorat de catre Organizator.

Art. 8 - Incetarea inainte de termen a Campaniei

8.1 Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

8.2 Situatiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

8.3 In situatiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 9 - Litigiile si legea aplicabila

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

9.2 Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

9.3 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 10- Taxe

10.1 Premiul de peste 600 de RON este subiect de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acesta, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 11- Responsabilitate

11.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

11.2 Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  • imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet;
  • eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu aceasta campanie.
  • situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma accesarii aplicatiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

11.3 Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.

11.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Art. 12 - Date personale

12.1 Conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 677/2001"), Organizatorul (i) prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si (ii) aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

12.2 Prin participarea la Campania promotionala, toti participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului si in scopul transmiterii catre participanti a unor comunicari cu caracter publicitar si marketing direct. Prin participarea la Campania promotionala, participantii isi exprima acordul ca Organizatorul sa poata utiliza datele furnizate in vederea promovarii produselor si serviciilor Organizatorului, precum si ale societatilor partenere, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- transmiterea de mesaje publicitare, de marketing, precum si pentru transmiterea de oferte cu privire la servicii si produse;

- transmiterea prin telefon sau SMS, posta sau alte mijloace de comunicare electronice (e.g. e-mail) a informatiilor privind servicii si produse;

- participarea la diverse concursuri si alte actiuni promotionale de marketing si publicitate privind anumite servicii si produse;

- realizarea de sondaje privind calitatea produselor/serviciilor.

12.3 Participarea la Concurs, constituie consimtamantul expres si prealabil al castigatorului premiului referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, localitatea de domiciliu, imaginea si vocea, dupa caz, vor fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislatiei in vigoare, si folosite in materiale publicitare de catre Organizator fara niciun fel de plata aferenta.

Participantul isi poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, in orice moment, fara sa sufere prejudicii.

12.4 Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Campania promotionala. Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la Campania promotionala.

12.5 Fiecare participant are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata si datata .

12.6 La cererea participantilor, adresata in scris la sediul Organizatorului, acesta se obliga, in functie de solicitare:

-sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu datele sale personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

-sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

-sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.